Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Sports Unlimited: Sports Unlimited (handelsnaam Fitness Dome B.V.) alsmede de activiteiten die onder de naam Sports Unlimited worden aangeboden. Sports Unlimited pas: Mifare toegangspas/ polsband/token voor een Sports Unlimited vestiging. Sports Unlimited vestiging: de fysieke locatie waar Sports Unlimited
wordt aangeboden, inclusief de thuisvestiging. Bedrijfsfitness: deelname aan Sports Unlimited tegen een met de werkgever overeengekomen tarief, (I) waarbij de werkgever het lidmaatschap is aangegaan of (II) waarbij de werknemer via de door Sports Unlimited voor de bemiddeling voor bedrijfsfitness aangestelde partij gebruik kan maken van Sports Unlimited. Deelnemer: natuurlijk persoon, welke als werknemer, niet zijnde een lid, deelneemt aan bedrijfsfitness en via de afspraken van de werkgever met Sports Unlimited ook rechtstreeks gebonden is aan deze Algemene Voorwaarden. Extra’s/Addons: een dienst of faciliteit die tegen extra vergoeding bij Sports Unlimited kan worden afgenomen in aanvulling op het basis lidmaatschap. Gastheer/vrouw: degene die zorg draagt voor het beheer van een Sports Unlimited vestiging. Ingangsdatum: De overeenkomst gaat in op de eerste dag van de eerstvolgende nieuwe periode nadat Sports Unlimited de inschrijving heeft ontvangen, met uitzondering van de situatie zoals beschreven in artikel 2.d. Inschrijving: een inschrijving waarmee men lid wordt op een van de manieren beschreven in artikel 2 lid a. Jeugdlid: een natuurlijk persoon tussen de 14 en 16 jaar die op eigen naam Lid is. Kiosk: De digitale selfservice portal die beschikbaar is op de Sports Unlimited vestiging. Lid: de natuurlijke persoon (m/v), waaronder ook een jeugdlid, of - in geval van bedrijfsfitness - de rechtspersoon of partij op wiens naam het lidmaatschap is geadministreerd. Lidmaatschapsovereenkomst: de overeenkomst die ontstaat tussen Sports Unlimited en lid door inschrijving op een van de wijzen zoals beschreven in artikel 2.a en waarin de afspraken tussen partijen zijn vastgelegd inclusief deze algemene voorwaarden en eventuele extra’s. Overeenkomst: de lidmaatschapsovereenkomst Thuisvestiging: de Sports Unlimited vestiging die in de overeenkomst wordt aangemerkt als thuisclub.


Artikel 2: Lid worden en toegang

a. Lid worden bij Sports Unlimited kan op de volgende manieren:
1. Een volledig ingevulde digitale inschrijving verzenden vanuit de website www.sportsunlimited.nl. Men dient wel op de vestiging het contract te tekenen of

 1. Een volledig ingevulde digitale inschrijving via de IPad o.i.d. op de club, deze kan gelijk digitaal getekend worden of

 2. Het papieren inschrijfformulier, tevens overeenkomst, in te vullen, te ondertekenen en bij de Sports Unlimited vestiging in te leveren, dan wel het inschrijfformulier op de club volledig in te vullen of

 3. De in geval van bedrijfsfitness met de werkgever overeengekomen wijze.

 1. Bij inschrijving via de website heeft het lid het recht om binnen 14 dagen na de dag van inschrijving zonder opgave van redenen af te zien van het lidmaatschap door dit mede te delen op de wijze zoals beschreven in artikel 6.a. Deze bedenktijd geldt niet voor de andere manieren van inschrijving die zijn beschreven in artikel 2a sub 2,3 en 4. Als de 14e dag in het weekend valt, of op een nationaal erkende feestdag, loopt de termijn van 14 dagen tot en met het einde van de eerste daaropvolgende werkdag. Indien het lid binnen de bedenktijd van 14 dagen besluit af te zien van het lidmaatschap, en het lidmaatschap is niet gebruikt in die periode dan is deze herroeping kosteloos. Als het lidmaatschap wel gebruikt is in deze periode, dan kan Sports Unlimited naar rato (vanaf de activering van het lidmaatschap tot de dag van de herroeping, inclusief het eventuele inschrijfgeld) kosten voor het lidmaatschap in rekening brengen.

 2. Tenzij er sprake is van de situatie zoals beschreven in artikel 2.d, is een lid lidmaatschapsgeld verschuldigd vanaf het
  moment van inschrijving en gaat de SEPA automatische incasso vanaf dat moment van start. Het niet voldoen aan enige betalingsverplichting door een lid kan er enkel toe leiden dat de overeenkomst eindigt indien deze wordt ontbonden door Sports Unlimited.

 3. Als het maximumaantal leden is bereikt, hetgeen ter eenzijdige beoordeling is van Sports Unlimited, kan een natuurlijk persoon indien gewenst op een wachtlijst worden geplaatst.

 4. Uitsluitend op vertoon van een geldige Sports Unlimited toegangsbewijs krijgt een lid of deelnemer toegang tot de Sports Unlimited vestiging. Sports Unlimited heeft het recht te controleren of leden en/of deelnemers rechtmatig in een Sports Unlimited vestiging binnen zijn of willen gaan, door om legitimatie te vragen.

 5. Inschrijving voor een jeugdlidmaatschap dient op de Sports Unlimited vestiging te gebeuren met goedkeuring en ondertekening door de ouder/wettelijk vertegenwoordiger.

 6. Voor het gebruik van extra’s/addons kan Sports Unlimited aanvullende voorwaarden van toepassing verklaren.

 7. In het geval van speciale acties kan Sports Unlimited aanvullende actie voorwaarden van toepassing verklaren.

Artikel 3: Sports Unlimited pas (Mifare toegang)

a. De Sports Unlimited pas blijft te allen tijde eigendom van Sports Unlimited.

 1. Overdraagbaarheid: De Sports Unlimited pas is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Sports Unlimited kan op haar website aanvullende voorwaarden stellen aan de overdraagbaarheid van de Sports Unlimited pas.

 2. Op basis van de overeenkomst mag het lid, gebruik maken van iedere Sports Unlimited vestiging van Sports Unlimited in de stad/het dorp waar de thuisvestiging zich bevindt.

 3. Het lid blijft te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor de wijze van gebruik en/of misbruik van de Sports Unlimited pas en staat ervoor in dat de deelnemers deze algemene voorwaarden en de huisregels van Sports Unlimited naleven.

 4. Bij verlies of diefstal of anderszins zoekraken van de Sports Unlimited pas dient het lid dit te melden bij de klantenservice van Sports Unlimited, waarna de Sports Unlimited pas geblokkeerd wordt voor toegang tot een Sports Unlimited vestiging. De betalingsverplichting van het lid blijft onverminderd van kracht (zie ook art.5e).

 5. Na verlies of diefstal kan een Sports Unlimited pas op verzoek vervangen worden. Ongeacht de reden voor het zoekraken van de Sports Unlimited pas, wordt hiervoor via pinbetaling op de club, een vervangingsbijdrage in rekening gebracht.

Artikel 4: Openingstijden

a. Sports Unlimited bepaalt per Sports Unlimited vestiging de openingstijden gedurende welke gebruik kan worden gemaakt van de overeenkomst.

 1. Sports Unlimited is gerechtigd om een Sports Unlimited vestiging geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties.

 2. Sports Unlimited is gerechtigd de openingstijden van (of onderdelen van) een Sports Unlimited vestiging tijdelijk of blijvend te wijzigen.

 3. Sports Unlimited is gerechtigd de in de overeenkomst vermelde Sports Unlimited vestiging voor reparatie en onderhoudswerk te sluiten. Het lid heeft geen recht op restitutie van lidmaatschapsgelden.

 4. Indien de in de overeenkomst vermelde thuisvestiging om wat voor reden dan ook geen (sport)faciliteiten kan verschaffen, gaat het lid ermee akkoord dat hij/zij bij een andere Sports Unlimited vestiging of samenwerkende fitnessclub, kan sporten en gaat/ kan, indien deze verhindering langer dan 14 dagen duurt, voor de duur van de verhindering, de overeenkomst en de machtiging tot SEPA automatische incasso automatisch over op een andere Sports Unlimited vestiging, met dien verstande dat de andere Sports Unlimited vestiging binnen een straal van 10 kilometer van de in de overeenkomst vermelde thuisvestiging ligt.

 5. Sports Unlimited is gerechtigd om een Sports Unlimited vestiging te sluiten of te verhuizen naar een andere locatie om haar moverende redenen. Indien er na de sluiting of verhuizing geen Sports Unlimited vestiging in een straal van 10 kilometer van de in de overeenkomst vermelde thuisvestiging ligt, krijgt het lid de mogelijkheid om kosteloos en zonder opzegtermijn tussentijds de overeenkomst te beëindigen, vanaf het moment van sluiting of verhuizing.


Artikel 5: Lidmaatschap, termijn en betaling

a. Een overeenkomst bij Sports Unlimited wordt aangegaan voor de vorm en duur zoals aangegeven bij de inschrijving, bestaande uit een overeenkomst met een contractduur van minimaal 26 perioden , een contractduur van minimaal 13 perioden of contractduur van minimaal 3 perioden (12 weken), vanaf de ingangsdatum (de 1ste van een nieuwe periode) welke in één
keer vooruit kan worden betaald of per periode (4 weken) kan worden voldaan, iedere overeenkomst met haar eigen specifieke condities en voorwaarden.

 1. Indien het lidmaatschap eerder wordt geactiveerd dan de ingangsdatum, zodat het lid, de deelnemer en/of bedrijfsfitness lid een aantal dagen eerder gebruik kan maken van de faciliteiten van Sports Unlimited, is het lid over deze extra dagen een aanvullend lidmaatschapsgeld verschuldigd, te berekenen naar rato van het aantal extra dagen.

 2. Een lidmaatschap gaat na de contractperiode automatisch over in een contract voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van 1 periode (4 weken). Het contract met het voordeel bij het vooruit betalen komt dan te vervallen en zullen de tarieven per periode (4 weken) worden berekend.

 3. Sports Unlimited behoudt zich het recht voor om inschrijfgeld in rekening te brengen conform de voorwaarden en condities zoals deze voor elke lidmaatschapsvorm zijn vastgesteld. Inschrijfgeld dient opnieuw te worden voldaan indien een lid na beëindiging van het lidmaatschap opnieuw lid wenst te worden, met uitzondering van de 1 periode (4 weken) opzegbare lidmaatschap, waarbij het inschrijfgeld niet opnieuw behoeft te worden voldaan indien het lid opnieuw lid wenst te worden binnen 3 periodes (12 weken) na de einddatum van de laatste overeenkomst van het betreffende lid.

 4. Met uitzondering van met een werkgever overeengekomen tarieven, zijn alle tarieven te vinden op www.sportsunlimited.nl of bij de receptie van een Sports Unlimited vestiging op te vragen.

 5. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar, tenzij anders overeengekomen.

 6. Betaling van het lidmaatschap dient bij een overeenkomst waar is gekozen voor een 26 perioden, 13 perioden of 3 periode 12 weken) termijnbetaling te geschieden via SEPA automatische incasso. Indien deze overeenkomst is verlengd voor onbepaalde tijd gaat de termijnbetaling alleen via SEPA automatische incasso met tegen de daarvoor vastgestelde tarieven per periode. Een lid, zijnde een natuurlijk persoon, kan bij aanvang van het lidmaatschap ook kiezen voor vooruitbetaling van een overeenkomst voor 26 perioden, 13 perioden of 3 perioden (12 weken), dit kan de 1ste keer allen via een pinbetaling. Termijnbetaling is uitsluitend mogelijk per periode vooruit via SEPA automatische incasso en tegen de daarvoor vastgestelde tarieven per periode. Indien het lid kiest voor een 4 weken opzegbare overeenkomst, dient deze overeenkomst periodiek vooruit te worden voldaan via SEPA automatische incasso tegen de voor deze overeenkomstvorm vastgestelde tarieven.

 7. Bij niet tijdige ontvangst door Sports Unlimited van verschuldigde bedragen om welke reden dan ook (bijv. stornering, onvoldoende saldo, etc.), wordt de incasso nogmaals aangeboden. Indien het Lid, ook na in gebreke te zijn gesteld, alsnog niet aan de betalingsverplichting voldoet, is het lid in verzuim en worden incassokosten in rekening gebracht. Sports Unlimited is vanaf dat moment gerechtigd de totale vordering uit handen te gegeven ter incasso. In dat geval is het lid gehouden om de volledige opeisbare vordering, waaronder alle bedragen zoals bedoeld in artikel 5.d hierboven, alsmede toekomstige termijnen die verschuldigd (zouden) zijn voor de duur van de overeenkomst, inclusief alle buitengerechtelijke incassokosten ineens te voldoen.

 8. Een Sports Unlimited pas wordt geblokkeerd indien en voor zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. Indien het lid in verzuim is door een betalingsachterstand, kan Sports Unlimited de overeenkomst met directe ingang beëindigen, onverminderd het recht om de vordering die op dat moment open staat, evenals toekomstige termijnen die verschuldigd (zouden) zijn voor de duur van de overeenkomst, ineens en direct bij het lid te (laten) incasseren.

 9. Sports Unlimited behoudt zich het recht voor om zonder overleg de tarieven jaarlijks rond januari (week 1) met maximaal 5% te indexeren of te verhogen. Het lid is niet gerechtigd om de overeenkomst als gevolg van een tariefswijziging te ontbinden, tenzij het lid een natuurlijk persoon is, de tariefswijziging een verhoging van de contributie betreft en deze verhoging
  binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt of hoger is dan 5%. Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd ongeacht de hoogte en geven geen recht op ontbinding.

 10. Indien het lid, de deelnemer geen gebruik maakt van de overeenkomst of de extra’s/addons, vindt geen teruggave van het lidmaatschapsgeld plaats.

l. Sports Unlimited behoudt zich per Sports Unlimited vestiging het recht voor om de, eventuele, virtuele groeps- lesfaciliteiten van tijd tot tijd aan te passen. Hieronder is ook begrepen het (tijdelijk) aanbieden van een aangepast(e) groepsles (rooster),

het aanpassen van het aantal uren en de tijden waarop een groepsles wordt gegeven/ingepland, de soorten groepslessen en de inhoud hiervan, de materialen die worden gebruikt bij een groepsles of het annuleren van één of meerdere groepslessen. Aan het gebruik van extra faciliteiten, b.v. douches, kunnen geen rechten worden ontleend. Deze aanpassingen of annuleringen geven geen recht op teruggave van het lidmaatschapsgeld.

m. Indien het lid en/of deelnemer gaat verhuizen zal de thuisvestiging van het lid/ deelnemer worden omgezet naar de dichtstbijzijnde Sports Unlimited vestiging of samenwerkende fitnessclub vestiging van het nieuwe woonadres. Indien er geen Sports Unlimited vestiging of samenwerkende fitnessclub is in een straal van 10 km van het nieuwe woonadres wordt de overeenkomst naar keus van het lid/ deelnemer overgezet naar een Sports Unlimited vestiging naar keuze, dan wel krijgt het lid de mogelijkheid om tussentijds de overeenkomst te beëindigen, vanaf het moment van verhuizing, met inachtneming van een opzegtermijn van 2 perioden (8 weken) vanaf de kennisgeving. Wel zal er een verrekening plaatsvinden met het genoten voordeel op verschil in contributie en op het inschrijfgeld

n. Indien lid/deelnemer naar de beoordeling van Sports Unlimited aantoonbaar maakt dat, op basis van medische redenen, blijvend geen gebruik gemaakt kan worden van de overeenkomst, krijgt het lid de mogelijkheid om tussentijds de overeenkomst te beëindigen met een inachtneming van een opzegtermijn van 2 periodes (8 weken) vanaf de kennisgeving. Wel zal er een verrekening plaatsvinden met het genoten voordeel op verschil in contributie en op het inschrijfgeld.

o. Indien Sports Unlimited vanuit de overheid een gedwongen sluiting wordt opgelegd, kan de overeenkomst niet worden opgezegd. Verder kan er bij een gedwongen sluiting geen restitutie worden opgeëist door de contractnemer.

p. Wanneer Sports Unlimited tijdens een gedwongen sluiting een alternatief sportaanbod aanbiedt (bijvoorbeeld buitensporten) dient de volledige contributie betaald te worden.


Artikel 6: Beëindigen lidmaatschap of wijzigingen in het lidmaatschap

a. Beëindiging van een lidmaatschap geschiedt door opzegging in de club d.m.v. het leden opzegformulier. Alleen de leden die zich via de website hebben ingeschreven kunnen via de website opzeggen of per mail (info@sportsunlimited.nl). Bij opzegging per email en brief moeten de volgende gegevens vermeld worden: naam van het lid, pas/lidnummer en thuisvestiging. Als het lid zijn lidmaatschap niet uiterlijk 1 periode (met inachtneming van art. 6b) voor de einddatum van de initiële contractduur schriftelijk, in de club of per email (indien via de website ingeschreven) bij Sports Unlimited klantenservice opzegt, wordt het lidmaatschap automatisch verlengd voor onbepaalde tijd en loopt verder met een opzegtermijn van een periode (4 weken). Voor de leden die via de website zijn ingeschreven het advies om ontvangst van de opzeggingsbrief te waarborgen dit of middels een aangetekend schrijven te doen naar de vestiging van inschrijving of d.m.v. een getekend leden opzegformulier vanuit de Sports Unlimited vestiging (voorkeur).

b. Wijzigingen en/of opzeggingen van uw lidmaatschap kunnen tot en met 10 dagen voor de aankomende periode worden doorgegeven, wil het evt. de aankomende nieuwe periode in werking gezet kunnen worden. Alle wijzigingen en/of opzeggingen na 10 dagen voor de aankomende periode kunnen pas de volgende periode in werking worden gezet.

c. Indien de overeenkomst is verlengd in een contract voor onbepaalde tijd, bedraagt de opzegtermijn 1 periode (4 weken). d. Sports Unlimited behoudt zich het recht voor bij wanprestatie, bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of

anders gebleken onaanvaardbaar gedrag, ter exclusieve beoordeling door Sports Unlimited, het lid de toegang tot een Sports Unlimited vestiging te ontzeggen en het lidmaatschap (per direct) te beëindigen. Sports Unlimited kan de overeenkomst met directe ingang beëindigen, onverminderd het recht om de vordering die op dat moment open staat, evenals toekomstige termijnen die verschuldigd (zouden) zijn voor de duur van de overeenkomst, ineens en direct bij het lid te (laten) incasseren.

e. Opschorting van het lidmaatschap door het lid om welke reden dan ook is niet toegestaan.


Artikel 7: Risico en aansprakelijkheid

a. Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Het volgen van activiteiten, die deel uitmaken van Sports Unlimited, is geheel voor eigen risico van het lid, de deelnemer.

b. Sports Unlimited en de voor haar of in haar opdracht werkzame personen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van het lid, de deelnemer.

c. Het lid, de deelnemer zal zowel Sports Unlimited als de gastheer/vrouw vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake. d. Sports Unlimited aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid, de

deelnemer.

Artikel 8: Klachten

a. In geval van klachten met betrekking tot Sports Unlimited dient het lid zich in eerste instantie te wenden tot de gastheer/vrouw en in tweede instantie tot Sports Unlimited.

b. Het lid wordt geacht op de hoogte te zijn van deze algemene voorwaarden en van de huisregels/sportreglement van de Sports Unlimited vestiging en hiernaar te handelen.

Artikel 9: Persoonsgegevens

a. Sports Unlimited verwerkt de persoonsgegevens van het lid binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens, op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder nader omschreven.

b. Sports Unlimited verwerkt persoonsgegevens voor de doeleinden: facturatie, debiteuren administratie, informatieve mailing naar lid/ deelnemer, klachtenafhandeling en geschillenbeslechting, informatie aan de werkgever van de deelnemer over het gebruik van het lidmaatschap, ter voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude en onregelmatigheden, voor marktonderzoek en commerciële doeleinden zoals verkoopactiviteiten met betrekking tot de diensten van Sports Unlimited en/of diensten van derden die te maken hebben met de diensten van Sports Unlimited.

c. Het lid, zijnde een natuurlijk persoon, heeft een inzage-, correctie- en verzet recht met betrekking tot de van hem verwerkte persoonsgegevens. Sports Unlimited kan voor een inzage en/of het doorvoeren van correcties en/of voor het behandelen van een verzet kosten in rekening brengen tot het wettelijk maximum. Het betreffende lid kan een bezwaar tegen verwerking van zijn persoonsgegevens en verzoeken tot inzage, correctie en verzet richten aan Sports Unlimited.


Artikel 10: Extra’s/ Addons

10.1
a. Extra’s/addons verschillen per Sports Unlimited vestiging. Actuele informatie, waaronder de tarieven voor extra’s/ addons, is te vinden op www.sportsunlimited.nl of is bij de receptie van een Sports Unlimited vestiging op te vragen.
b. Aanmelden voor een extra’s/ addons is mogelijk op voorwaarde van een minimale contractduur voor de gekozen extra’s/ addons. Dit kan per extra’s/ addons verschillen, voor informatie hierover kunt u terecht bij de receptie van Sports Unlimited. Aanmelden vindt plaats op de wijze zoals uiteengezet in artikel 2.a.1, 2.a.2 en 2.a.3. De herroepingstermijn zoals beschreven in artikel 2.b is van overeenkomstige toepassing op extra’s.
c. Voor een extra’s/ addons kan een maximumaantal leden gelden. Wanneer dit maximumaantal is bereikt, wordt het lid indien gewenst op een wachtlijst geplaatst.
d. De ingangsdatum van de extra’s/ addons is de eerste dag van de nieuwe periode volgend op de periode waarin Sports Unlimited de aanmelding voor de extra heeft ontvangen, met uitzondering van de situatie zoals beschreven in artikel 10.1.c.
10.2: Afmelden
a. Onder afmelden wordt verstaan: het beëindigen van (het recht op gebruik van) een extra’s/ addons. Afmelden is mogelijk op dezelfde wijze waarop het lid zich heeft aangemeld voor de extra’s/ addons. Afmelding geschiedt tezamen met de opzegging van de overeenkomst, dan wel door zelfstandige afmelding met inachtneming van tenminste 1 periode opzegtermijn gedurende de looptijd van de overeenkomst,
Na de contractperiode van de hoofdovereenkomst, kunt u de extra’s/ addons per 3 perioden aan en uit zetten. b. Alle extra’s/ addons eindigen van rechtswege, zonder dat een nadere opzegging is vereist, wanneer de overeenkomst om wat voor reden dan ook eindigt. c. Opschorting van een extra’s, om welke reden dan ook, is niet toegestaan. d. Alle wijzigingen dienen 10 dagen voor de nieuwe periode te worden doorgegeven. Na de 10 dagen van de nieuwe periode zullen de wijzigingen pas de volgende periode op de aankomende periode in werking worden gezet.

10.3: Betalen van extra’s/ addons
a. De betalingsvoorwaarden zoals opgenomen in artikel 5 algemene voorwaarden Sports Unlimited zijn van overeenkomstige toepassing op betaling van de vergoeding voor een extra’s/ addons. De betaling voor de extra’s/ addons zal worden toegevoegd aan de betaling van het lidmaatschapsgeld en ineens worden geïncasseerd.
b. Indien de extra’s/ addons eerder wordt geactiveerd dan de overeengekomen ingangsdatum van de extra’s/ addons, is artikel 5.b. van overeenkomstige toepassing op de berekening van de vergoeding van de extra (‘s).
10.4: Extra toelichting
a. In geval van de extra’s/ addons “live groepslessen” is het lid, de deelnemer, gerechtigd om binnen de openingstijden van het gekozen lidmaatschap, onbeperkt gebruik te maken van de live groepslessen van Sports Unlimited. Jeugdleden tot 16 jaar mogen niet aan de live groepslessen deelnemen.
b. Deze extra’s/ addons geeft geen recht op specifieke live groepslessen of specifieke tijden. c. Voor iedere live groepsles geldt een beperkt aantal deelnemers (vol=vol). Als regel geldt dat een lid/ deelnemer dat nog geen “live groepsles” gevolgd heeft die dag, voorrang heeft boven het lid/ deelnemer dat die dag al eerder een “live groepsles” gevolgd heeft. d. Reservering van live groepslessen kan slechts geschieden bij de relevante Sports Unlimited vestiging op de daar aangegeven wijze of - zodra Sports Unlimited dit mogelijk maakt - via de App van Sports Unlimited. Sports Unlimited kan als voorwaarde stellen dat live groepslessen gereserveerd dienen te worden op door Sports Unlimited te bepalen wijze.

e. De live groepslesfaciliteiten en roosters variëren per Sports Unlimited vestiging. De meest actuele informatie is op te vragen bij de relevante Sports Unlimited vestiging via de website.

f. Sports Unlimited behoudt zich per Sports Unlimited vestiging het recht voor om de live groepslesfaciliteiten van tijd tot tijd aan te passen. Hieronder is ook begrepen het (tijdelijk) aanbieden van een aangepast(e) live groepsles(rooster), het aanpassen van het aantal uren en/ of de tijden waarop een live groepsles wordt gegeven/ingepland, de soorten live groepslessen en de inhoud hiervan, de materialen die worden gebruikt bij een live groepsles of het annuleren van een of meerdere live groepslessen. Deze aanpassingen of annuleringen geven geen recht op restitutie van de bijdrage voor deze extra’s/ addons.

g. In geval van de extra’s/ addons ‘sportswater’ is het lid, de deelnemer, gerechtigd om tijdens het sporten onbeperkt diens bidon te vullen, met dien verstande dat een bidon telkens met een tijdsinterval van circa 30 minuten kan worden gevuld tot maximaal 0,4 liter; de bidon moet daarom tenminste een inhoud van 0,5 liter hebben.

h. Sports Unlimited kan nadere voorwaarden stellen aan extra’s addons, waaronder ook extra’s/addons die niet worden genoemd in deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 11: Toepasselijk recht en geschillen

a. Op deze Algemene Voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Sports Unlimited aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

b. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het lid en Sports Unlimited zullen worden beslecht door een volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter in het arrondissement waar de thuisvestiging is gevestigd.


Artikel 12: Tot slot

a. Door zijn inschrijving verklaart het Lid deze Algemene Voorwaarden en de huisregels (het sportreglement) van Sports Unlimited te accepteren en hiernaar te handelen.

b. Deze Algemene Voorwaarden en de huisregels (het sportreglement) van Sports Unlimited zijn terug te vinden op www. sportsunlimited.nl en op te vragen bij de receptie van een Sports Unlimited vestiging.

c. Deze Algemene Voorwaarden tezamen met de overeenkomst beheersen de rechtsverhouding tussen Sports Unlimited en het lid. d. Sports Unlimited heeft het recht deze algemene voorwaarden aan te passen.