Algemene Voorwaarden Sports Unlimited

 •  Alle abonnementen lopen van de eerste van de maand tot de eerste van de volgende maand. De maandelijkse contributie wordt vooraf rond de 28ste van de maand automatisch afgeschreven van het door u opgegeven bank-/ gironummer.
 • Betaling van het lidmaatschap dient te geschieden per jaar vooruit via automatische incasso. Een deelnemer kan verzoeken om in termijnen te betalen. Termijnbetaling is uitsluitend per maand vooruit via automatische incasso mogelijk en tegen betaling van een toeslag. U dient zorg te dragen voor een probleemloze betaling van de contributie. Wanneer de contributie niet of niet tijdig aan Sports Unlimited is voldaan, zijn wij genoodzaakt u administratiekosten in rekening te brengen. Bij herhaling zullen tevens eventuele incassokosten bij u in rekening worden gebracht. Ook houden wij dan het recht om u de toegang te ontzeggen totdat het verschuldigde bedrag is voldaan, uw contributie betalingsperiode loopt echter wel gewoon door. 
 • Het lidmaatschap gaat na de contractperiode automatisch over in een lidmaatschap voor onbepaalde tijd en wordt zonder opzegging steeds verlengd met een periode van één kalendermaand, hierbij worden incasso kosten berekend. Indien u dit niet wilt kunt u 12 maanden in 1 keer voldoen.
 • Tussentijdse opzegging van uw lidmaatschap gedurende uw contractperiode is in geen enkel geval mogelijk. U dient uw volledige contractduur en periode uit te dienen.
 • Wijzigingen en of opzegging van uw lidmaatschap kunnen tot en met de 20ste van de maand worden doorgegeven, wil het evt. de aankomende maand in werking gezet kunnen worden. Dit kan alleen persoonlijk in de club middels het ledenservice formulier. Alle wijzigingen en of opzegging na de 20ste van de maand kunnen pas de maand volgend op de aankomende maand in werking worden gezet.
 • Opzegging van uw lidmaatschap kan alleen persoonlijk in de club middels het ledenservice formulier dat verkrijgbaar is aan de receptie van Sports Unlimited. Indien u opzegt dan geldt uw lopende contract eindperiode als laatste trainingsdag en betaaldag. U dient rekening te houden met een opzegtermijn van tenminste één kalendermaand en de einddatum van een eventueel lopend contract. Na opzegging van uw lidmaatschap kunt u geen aanspraak maken op eerder betaalde inschrijfgelden, contributies of enig andere tegoeden.
 • Sports Unlimited houdt zich het recht voor prijzen en openingstijden te wijzigen. Aan acties of speciale aanbiedingen kunnen voor- of achteraf nimmer rechten worden ontleend.
 • Alle prijzen kunnen automatisch elk jaar op 1 januari aangepast worden met de jaarlijkse prijsindexering. U ontvangt hierover verder geen bericht.
 • Wanneer uw lidmaatschap is opgezegd, bent u bij her inschrijving opnieuw entreegeld en administratiekosten verschuldigd. Indien u binnen 3 maanden weer opnieuw lid wordt, vervalt de betaling van het entreegeld.
 • Het lidmaatschap is persoonsgebonden en is niet overdraagbaar aan derden.
 • Leden gebruiken de faciliteiten op eigen risico en Sports Unlimited zal geen aansprakelijkheid en claims accepteren voor schade ontstaan naar aanleiding van het gebruik van de faciliteiten. Sports Unlimited is niet aansprakelijk voor diefstal, schade aan en/of zoek raken van uw eigendommen.
 • Het management van Sports Unlimited mag zonder opgaaf van redenen personen de toegang weigeren, ongeacht de contractperiode en zonder teruggave van enige betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor de verdere contractduur vervalt.
 • Aan het gebruik van de extra faciliteiten, bijvoorbeeld douches, kunnen geen rechten worden ontleend. Bij gebrek of buiten werking vindt nimmer restitutie van abonnementsgelden plaats.
 • Als leeftijdgrens geldt 18 jaar of ouder. Wel zijn er speciale lidmaatschappen voor leeftijden tussen de 15 - 18 jaar. Het aanmeldingsformulier dient dan wel door één van de ouders of voogd ondertekend te worden.
 • Geldig legitimatiebewijs verplicht: paspoort, rijbewijs of identiteitskaart. Hiervan wordt een kopie gemaakt, tezamen met uw bank/giropas
 • Zie ook de Algemene Leveringsvoorwaarden van de Branche Organisatie Fit!vak:   
  https://fitvak.com/consumenteninfo/192/algemene-leveringsvoorwaarden.html
 • Naast deze algemene voorwaarden is eveneens het sportreglement van Sports Unlimited van toepassing.

Contact

Sports Unlimited Silverdome
Vander Hagenstraat 24
2722 NT Zoetermeer
079 321 77 77

{contact-3-bedrijfsnaam}
{contact-3-adres}
{contact-3-postcode} {contact-3-plaats}
{contact-3-tel}